il bambý                                   pleioblastus pumilus  

 

                                                                                                                                               © thomas froese     >>>