il bambý                                  pleioblastus  distichus

 

                                                                                                                                               © thomas froese     >>>