il bambý                         phyllostachys e sasa veitchii 

 

                                                                                                                                               © thomas froese     >>>